Bronx County Historical Society ""Journal"" Vols. I - XXXII. Volume 5 1980-3.

$ 49.50